Return to U.S./Mexico Border

04 Talking through the border wall

Talking through the border wall.