Return to U.S./Mexico Border

11 Eagle Pass, Texas bridge into Mexico

Eagle Pass, Texas bridge into Mexico.